Fiancee Visa

วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

วีซ่าหมาวดหมู่นี้ จะเป็นสำหรับชาวไทยที่หมั่นกำลังจะสมรสกับชาวออสเตรเลีย หรือผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลีย (หรือชาวนิวซีแลนด์ที่ผ่านเกณฑ์) วีซ่านี้คือวีซ่าชั่วคราวสำหรับคู่ที่ยังไม่สมรส แต่ต้องการที่จะย้ายถิ่นมาประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาของวีซ่านี้คือ 9 เดือนเท่านั้น และจะต้องทำการสมรสและเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียภายในช่วงเวลานี้

คุณสมบัติ

  1. วีซ่าจะต้องมีการสนับสนุนจากชาวออสเตรเลีย หรือผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลีย ซึ่งได้มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับผู้ขอวีซ่า
  2. หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการสมรสจะไม่มีการขัดข้อง
  3. หลักฐานความสัมพันธ์
  4. ผู้ยื่นขอต้องผ่านเกณฑ์สุขภาพ และบุคลิกของทางประเทศออสเตรเลีย

สิทธิ์ต่าง ๆ ภายใต้วีซ่านี้

  1. สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนทำการสมรส
  2. สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลียกี่รอบก็ได้
  3. สามารถทำงาน หรือเรียนหนังสือในประเทศออสเตรเลีย (ต้องมีการพิจารณาพิเศษ)
  4. สามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสหลังทำการสมรสเรียบร้อยแล้ว

การอนุมัติวีซ่า

หลังการอนุมัติวีซ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่านี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนการสมรส ความถูกต้องของวีซ่า และวันเข้าประเทศจะปรากฏหลังจากได้ออกวีซ่าแล้ว ทางการจะระบุเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการอนุมัติวีซ่าเอง การสมรสจะต้องเกิดขึ้นก่อนวีซ่านั้นหมดอายุ แต่สถานที่จดทะเบียนจะเป็นภายในประเทศออสเตรเลียหรือต่างประเทศก็ได้

Validity

9 months

Processing Time

Approximately 12 months

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา