Partner Visa

วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย

วีซ่าสำหรับคู่สมรสนี้เหมาะสำหรับผู้มีไทยที่สมรสกับชาวออสเตรเลีย และอยู่ในความสัมพันธ์โดยแท้จริงและต่อเนื่อง คู่สมรสจะต้องเป็นคนสัญชาติออสเตรเลีย, ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสัญชาตินิวซีแลนด์ ผู้ซึ่งเป็นผู้รับรองสำหรับวีซ่าในหมวดนี้

เกณฑ์ที่จะได้รับเลือก

  1. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องสมรสกับ หรือในทาง (กฎหมาย) เป็นความสัมพันธ์ทางพฤตินัย กับผู้มีสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย
  2. คู่สมรส/สามีหรือภรรยา จะต้องให้การรับรองผู้ยื่นวีซ่าเป็นเวลา 2 ปี ภายหลังจากนี้ หากความสัมพันธ์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและแท้จริง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจมีคุณสมบัติที่จะผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร

คุณสมบัติ

  1. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสหรือผู้อุปถัมภ์ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือมีการเตรียมการว่าจะสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสก่อนที่ตัดสินใจยื่นขอวีซ่าชั่วคราวสำหรับคู่สมรส
  2. จัดการพิสูจน์เกี่ยวกับการสมรสตามกฎหมายและหลักฐานการผูกพันร่วมกัน
  3. ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องผ่านเกณฑ์สุขภาพและบุคลิกตามที่กำหนดไว้ในกรมการตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศออสเตรเลีย (DIBP)
  4. แสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ว่าเป็นจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

การยื่นขอวีซ่าคู่สมรสมีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นทั้งวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าถาวรในใบคำร้องเดียวกัน

วีซ่าชั่วคราวสำหรับคู่สมรส

ผู้ยื่นจะต้องอยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลียเมื่อได้รับวีซ่าชั่วคราวสำหรับคู่สมรส

เมื่อผู้ยื่นได้รับวีซ่าชั่วคราวสำหรับคู่สมรส ผู้ยื่นจะต้อง:

  • ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลียจนกว่าจะได้อนุมัติวีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรส
  • สามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้

วีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรส

หากผู้ยื่นวีซ่าอยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลีย ผู้ยื่นอาจอยู่ทั้งใน/นอกประเทศออสเตรเลียเมื่อวีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรสได้รับอนุมัติก็ได้ แต่ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องอยู่ในประเทศออสเตรเลียเมื่อวีซ่าได้รับอนุมัติ

ในบางกรณี ถิ่นพำนักถาวรจะใช้เวลาอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ยื่นใบคำร้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นอาจจะได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรโดยไม่เป็นไปตามระยะเวลา 2 ปีหากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ระยะเวลา 2 ปีอาจได้รับการยกเว้นในบางกรณีเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เห็นสมควร

ระยะเวลาการทำการ

ประมาณ 12 เดือน

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา