Australia Visa

วีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย

วีซ่าผู้มาเยือน (กลุ่มย่อย 600) จะอนุมัติให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียสำหรับท่องเที่ยวหรือธุรกิจ ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียจะต้องได้วีซ่าออสเตรเลียและอาจได้รับประโยชน์ในการช่วยเหลือจากมืออาชีพที่จะเลือกหมวดวีซ่าที่ถูกต้องและตรงตามคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าใบคำร้องขอวีซ่านั้นพร้อมที่จะส่งพิจารณา

เพื่อที่จะให้มีคุณสมบัติตรงตามวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราว
  2. ฐานการเงินจะต้องเพียงพอที่จะอยู่อาศัยชั่วคราวในประเทศออสเตรเลีย
  3. ต้องผ่านเกณฑ์สุขภาพและบุคลิกตามที่กำหนดไว้
  4. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงให้เห็นว่าจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด อาจเป็นในรูปแบบของการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง,สมาชิกในครอบครัว, สินทรัพย์และกรรมสิทธิ์ที่มีในประเทศไทย ฯลฯ
  5. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านมาและประวัติการตรวจคนเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวภายใต้หมวดหมู่วีซ่านี้รวมไปถึงวันหยุดพักผ่อนการท่องเที่ยวภายใต้วีซ่าประเภทนี้ หมายความถึงวันหยุดพักผ่อน, เยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน การเดินทางไปเพื่อธุรกิจอาจรวมถึงการเข้าร่วมประชุม, การเจรจาต่อรองหรือการเยี่ยมชมและสำรวจธุรกิจ การประกอบการงานตามวีซ่าประเภทนี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ความสมบูรณ์ของวีซ่า

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พักอยู่ในออสเตรเลียได้นาน 3 หรือ 6 เดือนและ 12 เดือน

ขั้นตอนและการช่วยเหลือการยื่นขอวีซ่า

  1. ผู้เชี่ยวชาญจะทบทวนและตรวจสอบตามกรณีของผู้ยื่นขอวีซ่าและให้คำแนะนำในการดำเนินการ
  2. กรอกและตรวจทานแบบฟอร์มวีซ่าผู้มาเยือนให้สมบูรณ์
  3. กำหนดการนัดหมายวีซ่าของผู้ยื่นและคำแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
  4. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและคำถามสัมภาษณ์ทั้งหมด / คำแนะนำก่อนที่จะส่งคำขอ
  5. กำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการสมัครและหลังสมัคร

Validity

3/6/12 months

Processing Time

10 working days

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา