Germany Visa

วีซ่าเยอรมัน

เนื่องจากข้อตกลงเชงเก้นในปี 1985 การเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีจะค่อนข้างเรียบง่าย สดวกสบาย และปราศจากความเป็นกังวล วัตถุประสงค์ของคุณในการเดินทางจะไม่สำคัญในการขอวีซ่า ข้อตกลงนี้มีผลให้พลเมืองของประเทศตามที่กำหนดได้รับอนุญาตให้เดินทางระหว่างดินแดนเชงเก้นโดยไม่ต้องมีวีซ่า ในขณะเดียวกันประเทศพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในดินแดนเชงเก้นก็สามารถเข้าสู่ดินแดนประเทศเชงเก้นทั้งหมดได้โดยใช้วีซ่าเชงเก้นใบเดียว

ข้อตกลงเชงเก้นหมายถึงการล้มเลิกการควบคุมชายแดนระหว่างรัฐสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงเป็นอิสระและเสมอภาคกันสำหรับประชาชนของประเทศดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งประเทศเยอรมนี

เมื่ออยู่ในประเทศเยอรมนี คุณได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมประเทศสมาชิกทั้งหมดตามข้อตกลงเชงเก้นดังต่อไปนี้ ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยียม ประเทศสาธารณะรัฐเช็ก ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเอสโตเนีย ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศลัตเวีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศมอลตา ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศโปแลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสโลวีเนีย ประเทศสเปน ประเทศสวีเดน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศลิกเตนสไตน์

ดังนั้นการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมนี (วีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเยอรมนี) มีเอกสารบางอย่างที่คุณจะต้องดำเนินการก่อนการนัดหมาย ถ้าหากคุณกำลังจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศ คุณจะต้องยื่นที่สถานทูตเยอรมัน/สถานกงสุลในประเทศของคุณหากประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่คุณจะอยู่ยาวมากที่สุด ถ้าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ ในระหว่างประเทศเชงเก้นที่คุณจะเดินทางไป คุณจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในสถานทูตเยอรมนี/สถานกงสุล ถ้าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกที่คุณจะเข้าในอาณาเขตเชงเก้น

รายการเอกสารที่จำเป็นเพื่อการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตเยอรมัน/สถานกงสุล ขึ้นอยู่กับชนิดของวีซ่าที่คุณสมัคร

เอกสารที่จำเป็น

 1. แบบฟอร์มที่กรอกและลงนามแล้วเสร็จ
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. รายละเอียดการเดินทางที่สมบูรณ์
 4. จดหมายการจ้างงานหรือการจดทะเบียนธุรกิจในกรณีของการจ้างงานตนเอง
 5. รายละเอียดที่พักที่สมบูรณ์ในประเทศเยอรมนี
 6. ประกันภัยการเดินทางในการเดินทางของคุณไปยังประเทศเยอรมนี
 7. บัญชีเงินฝากธนาคารและเอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าคุณมือเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางของคุณ

การให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่า

 1. มีผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพิจารณากรณีของคุณ และให้คำแนะนำในการดำเนินการ
 2. การรวบรวมเอกสารการสมัคร และยื่นเอกสารให้ครบถ้วน
 3. มีรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 4. การนัดเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตเบลเยียมในกรุงเทพมหานคร
 5. การตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะทำการยื่น
 6. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

วีซ่าเชงเก้นใช้ได้กับอาณาเขตของประเทศเชงเก้นทั้งหมด และให้สิทธิผู้ถืออยู่ในเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มจากวันแรกของการเข้าสู่พื้นที่ (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในวีซ่าสติ๊กเกอร์)

ระยะเวลาทำการ

วีซ่าพำนักระยะสั้น – 15 วันทำการ
วีซ่าพำนักระยะยาว – 6 เดือน

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา