UK Visa

วีซ่าท่องเที่ยว สหราชอาณาจักร

ผู้มีสัญชาติไทยจะยื่นขอวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อพบปะเพื่อน, สมาชิกในครอบครัว, ญาติพี่น้อง, ท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ และเพื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ ภายใต้วีซ่าประเภทนี้หากผู้ยื่นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ยื่นจะได้รับอนุมัติให้อยู่ในประเทศอังกฤษได้นานถึง 6 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. พาสปอร์ตฉบับล่าสุดหรือบัตรแสดงตัวตนการเดินทางที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
 2. รูปขนาดพาสปอร์ตจำนวน 2 รูป
 3. แสดงสลิปเงินเดือนอย่างน้อย 6 เดือน หรือรายการบัญชีเงินฝาก
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะพักอาศัยในสหราชอาณาจักรประกอบกับแผนการเดินทาง
 5. เอกสารประกอบที่ใช้พิจารณาตามสถานการณ์เป็นกรณีไป

ทีมที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองจะทำการประเมินในระหว่างการให้คำปรึกษาตามสถานการณ์และสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่าแล้วจึงจะแจ้งว่าคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวีซ่าผู้มาเยือนของสหราชอาณาจักรหรือไม่

ทีมที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของเราจะดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่าด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ โดยคุณอาจซักถามข้อสงสัยใด ๆ ในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่าก็ได้ ในระหว่างการให้คำปรึกษา เราจะแนะนำทางเลือกของวีซ่าทุกประเภทในสหราชอาณาจักรที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของผู้ยื่นขอวีซ่า ว่ามีข้อได้เปรียบของตัวเลือกแต่ละประเภทของวีซ่าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ยื่นขอวีซ่าที่เหมาะสมที่สุด ประสบการณ์และประสิทธิภาพของเราในการรวบรวมเอกสารตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าคำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งอย่างรวดเร็วไปยังศูนย์การขอวีซ่าด้วยความเป็นมืออาชีพที่สุด

ความช่วยเหลือในการขอวีซ่า

 1. ผู้เชี่ยวชาญจะทบทวนและตรวจสอบกรณีของผู้ยื่นขอวีซ่าและให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการ
 2. กรอกและตรวจสอบคำร้องขอวีซ่าผู้มาเยือนให้สมบูรณ์
 3. นัดหมายและแนะแนวทางเกี่ยวกับวีซ่าโดยเข้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเรา
 4. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบและคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก่อนที่จะยื่นคำขอ
 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง (UKBA) และจัดเตรียมการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
 6. กำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการสมัครและหลังสมัคร

ระยะเวลาทำการ

7 ถึง 10 วันทำการ

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา