Partner Visa

วีซ่าแต่งงาน แคนาดา

การรวมญาติเป็นเรื่องสำคัญของการตรวจคนเข้าเมืองในประเทศแคนาดา วีซ่าคู่สมรสเป็นวีซ่าสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่สมรสกับผู้มีสัญชาติแคนาดาหรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรเพื่อเป็นผู้อุปการะ รวมไปถึงเด็กในอุปการะ ผู้ยื่นขอวีซ่าและคู่สมรสจะต้องแต่งงานและพิสูจน์ซึ่งความสัมพันธ์ว่ามีความต่อเนื่องและแท้จริง อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะอยู่ร่วมกันในประเทศแคนาดาหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ผู้มีสัญชาติแคนาเดียนหรือมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศแคนาดาอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์คู่สมรส (เพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้) รวมทั้งเด็กในอุปการะเพื่อพำนักถาวรในประเทศแคนาดา การอุปการะจะมีได้ทั้งสำหรับคู่สมรสที่อยู่หรือไม่อยู่ในประเทศแคนาดา

หลักเกณฑ์

  1. ผู้อุปการะต้องมีสัญชาติแคนาเดียน หรือมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศแคนาดา
  2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี
  3. ต้องพิสูจน์ในเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่สามารถสนับสนุนคู่สมรสเป็นเวลา 3 ปีและ 10 ปีสำหรับเด็กในอุปการะ
  4. จะต้องสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับผู้อุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม
  5. ผ่านข้อกำหนดด้านสุขภาพและบุคลิกลักษณะ
  6. คู่สมรสที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องพำนักกับผู้อุปถัมภ์เป็นเวลา 2 ปีหลังจากได้รับสถานะให้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศแคนาดาแล้ว

การให้สิทธิ์

คู่สมรสและเด็กในอุปการะที่ได้รับสิทธิ์พำนักถาวรภายใต้ประเภทกลุ่มครอบครัว มีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงานและเรียนได้ไม่มีกำหนด ทั้งยังได้ประกันสุขภาพ เข้าศึกษาในสถาบันชั้นนำ โปรแกรมการฝึกภาษาและโอกาสในการทำงานอีกด้วย

สิทธิประโยชน์และการได้สิทธิอื่นๆ

  1. ประโยชน์ที่ได้รับจากบำนาญ, หลักประกันยามชราภาพ
  2. รับประกันรายได้เสริม
  3. ลงทะเบียนเกษียณอายุออม (RRSP)
  4. ความสามารถในการยื่นขอสัญชาติแคนาดา

คู่สมรสชาวแคนาดาจะต้องได้รับการประเมินจากผู้อุปถัมภ์และผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามกำนหดของ CIC

ระยะเวลาทำการ

ประมาณ 39 เดือน

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา