Canada Visa

วีซ่าท่องเที่ยว แคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทั้งทะเลสาบและเป็นสังคมที่ทั่วโลกเป็นมิตร ภายใต้วีซ่านักท่องเที่ยวให้สิทธิผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนที่แคนาดาเป็นระยะเวลาสั้นๆได้ วีซ่านี้อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยที่จะมาท่องเที่ยว เยี่ยมชมกับครอบครัวของพวกเขาได้เป็นอย่างดี ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องระบุว่าวัตถุประสงค์ว่าการมาเยี่ยมชมเป็นเพียงการท่องเที่ยวและจะไม่เข้าร่วมในการทำงานหรือการศึกษา

ผู้มีสัญชาติแคนาเดียน หรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนคู่สมรส (เพศเดียวกันหรือตรงข้าม) และบุตรใด ๆ สำหรับการอยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา สปอนเซอร์สามารถให้การสนับสนุนได้ทั้งคู่สมรสหรือคู่ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในหรือนอกประเทศแคนาดา

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังมีผลบังคับใช้อยู่
 2. หลักฐานของเงินทุนที่เพียงพอสำหรับระยะเวลาของการเข้าพัก
 3. รายละเอียดการจ้างงานในปัจจุบัน
 4. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติแคนาดา
 5. แผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับสมบูรณ์

ความช่วยเหลือด้านการขอวีซ่า

 1. รีวิวโดยมืออาชีพและการตรวจสอบกรณีที่วีซ่าของผู้ยื่น เพื่อดำเนินการต่อสถานทูต
 2. ยื่นและทบทวนเอกสารให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งดำเนินการขอวีซ่า
 3. การแปลและรับรองเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถานทูต
 4. นัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ที่วีซ่าศูนย์แคนาดา
 5. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและคำถามสัมภาษณ์ / คำแนะนำก่อนที่จะสัมภาษณ์
 6. การกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนก่อนและหลังการสมัคร

ระยะเวลาของวีซ่า

การขอวีซ่าของผู้เข้าชมจะได้รับทั้งวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดี่ยวและหลายครั้ง วีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศแคนาดาได้เป็นเวลา 6 เดือนต่อครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าประเทศหลายครั้งกาจะมีอายุ 10 ปี

วีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียว จะให้คุณสามารถเข้าประเทศแคนาดาได้เพียงครั้งเดียวและจะต้องใช้ก่อนที่จะหมดอายุของวีซ่า การขอวีซ่าใหม่จะต้องใช้ในกรณีที่ต้องจะไปเยือนแคนาดาอีกครั้ง

ระยะเวลาดำเนินการ

12 วันทำการ

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา