Fiancee Visa

วีซ่าคู่หมั้น สหรัฐอเมริกา

วีซ่า เค-1 หรือวีซ่าคู่หมั้นเป็นวีซ่าที่ออกให้แก่คู่หมั้นของพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่า เค-1 ช่วยให้ผู้ถือ วีซ่านี้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 90 วัน ในระหว่างช่วงเวลานี้พวกเขาอาจทำการสมรส และยื่นคำร้องสำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ (ซึ่งจะได้รับ “บัตรเขียว” และกลายเป็นพลเมืองถาวรตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา) หลังจากยื่นคำร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน 90 วัน ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพ วีซ่า เค-1 ก็ยังมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าหลักกฎหมายจะจัดให้วีซ่า เค-1 เป็นแค่วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว แต่วีซ่า เค-1 นั้นมักจะนำไปสู่ผลประโยชน์สำคัญในการตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น วีซ่า เค-1 มักจะดำเนินการโดยแผนกวีซ่าคนเข้าเมืองของทางสถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลทั่วโลก ถ้าคู่หมั้นที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกามีบุตร (อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่ได้สมรส) วีซ่าชั่วคราว เค-2 อาจจะมีให้บุตรคนนั้นได้ และพวกเขาจะได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันกับผู้สมัครหลัก

คุณสมบัติ

  1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาที่จะได้ทำการแต่งงานกับชาวต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจยื่นคำร้องให้แก่คู่หมั้นคนไทยของพวกเขา
  2. คุณและคู่หมั้นคนไทยของคุณต้องมีสิทธิที่จะแต่งงาน นั่นหมายถึงคุณทั้งคู่ยังไม่แต่งงาน หรือการแต่งงานก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุด โดยผ่านการหย่าร้าง, ยกเลิก, หรือคู่สมรสเดิมเสียชีวิต
  3. คุณจะต้องได้พบกับคู่หมั้นคนไทยของคุณ ภายในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา ก่อนเริ่มกระบวนการยื่นคำร้องวีซ่า เค-1 ด้วยเช่นกัน

การอนุมัติวีซ่า

หลังจากเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า เค-1 แล้ว คุณและคู่หมั้นคนไทยของคุณต้องทำการ สมรสภายในระยะเวลา 90 วัน ในกรณีที่การสมรสไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 90 วัน ผู้ที่ถือวีซ่าจะต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งการสมรสเกิดขึ้น คู่หมั้นคนไทยของคุณจะถูกมองว่าเป็นผู้พำนักชั่วคราว ผู้ถือวีซ่า เค-1 ไม่สามารถได้รับอนุญาตในการขยายระยะเวลาในการอยู่อาศัยเกินกว่า 90 วันที่กำหนด

ถ้าผู้ที่ถือวีซ่า เค-1 มีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิต และทำงานอย่างถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเขาควรจะยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหลังจากแต่งงาน กรุณารับทราบ, ผู้ที่ถือวีซ่า เค-1 จะได้รับ “บัตรเขียว” และสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลาสองปี จะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรแบบมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อระยะเวลาการสมรสน้อยกว่าสองปีในช่วงเวลาขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนสถานภาพ

หมายเหตุ: ผู้ที่ถือวีซ่า เค-1 สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพียงครั้งเดียวด้วยวีซ่านี้ เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศ วีซ่า เค-1 จะถูกยกเลิก และจะได้เอกสารอิเล็กทรอนิค I-94 เมื่อเดินทางเข้า I-94 นี้จะกลายมาเป็นเอกสารควบคุม ถ้าหากผู้ถือวีซ่า เค-1 เดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนการสมรสกับผู้ยื่นคำร้อง การกลับเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตถ้าหากไม่มีวีซ่าอันใหม่ เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ถือวีซ่า เค-1 ทำการสมัคร และรอการอนุมัติในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนสถานภาพ ผู้ถือวีซ่า เค-1 ไม่ควรเดินออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยังไม่ทำการยื่นขอและได้รับการอนุมัติล่วงหน้า การทำเช่นนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก และบ่งบอกถึงการละทิ้งการยื่นคำร้องปรับเปลี่ยนสถานภาพ (ควรทราบว่าการได้รับการอนุมัติล่วงหน้าไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้)

การช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า

  1. ผู้เชี่ยวชาญทำการพิจารณา และตรวจสอบกรณีของคู่หมั้นของคุณเพื่อเพื่อการดำเนินการในประเทศไท
  2. การรับพิจารณาเอกสารที่ครบถ้วน เพื่อส่งต่อในขั้นตอนการขอวีซ่า
  3. การยื่นเอกสารทั้งหมดกับทางสถานทูตในนามของคู่หมั้นของคุณ
  4. การแปลและรับรองเอกสารทั้งหมดก่อนส่งต่อไปยังสถานทูต
  5. การนัดเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูต
  6. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และให้คำแนะนำก่อนการสัมภาษณ์
  7. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

Processing Time

Processing time at US Embassy in Bangkok – 8-12 months

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา